Plantering av växter

 

  • Rabatter med plantering av blommor är ok, men vid större planteringar t.ex. träd och buskar kontakta styrelsen för godkännande av detta. Som riktlinje så behöver närmsta granne ge tillåtelse samt att växten inte överskrider höjden ca 1,5 meter.

 

 

  • Det är ej tillåtet att avlägsna plantor från existerande häckar.